TEA & NON-COFFEE DRINKS

Tea

Non-Coffee Drinks

Chai Latte

$5.25 | 12oz

$5.75 | 16oz

Matcha Latte

$5.25 | 12oz

$5.75 | 16oz

Iced Tea

$4.00 | 12oz

$4.50 | 16oz

Loose Leaf Tea

$4.00 | 12oz

$4.50 | 16oz

Tea Au Lait

$4.25 | 12oz

$4.75 | 16oz

Honey Ginger

$3.75 | 12oz

$4.25 | 16oz

Hot Chocolate

$4.50 | 12oz

$5.00 | 16oz

Steamer

$4.00 | 12oz

$4.50 | 16oz

Italian Soda

$4.00 | 12oz

$4.50 | 16oz

Smoothies

Seasonal Fruit

$8.50

Matcha Smoothie

$7.00