TEA & NON-COFFEE DRINKS

Tea

Non-Coffee Drinks

Chai Latte

$5.00 | 12oz

$5.50 | 16oz

Matcha Latte

$5.00 | 12oz

$5.50 | 16oz

Iced Tea

$3.75 | 12oz

$4.25 | 16oz

Loose Leaf Tea

$3.50 | 12oz

$3.75 | 16oz

Tea Au Lait

$4.00 | 12oz

$4.25 | 16oz

Honey Ginger

$3.50 | 12oz

$4.00 | 16oz

Hot Chocolate

$4.25 | 12oz

$4.75 | 16oz

Steamer

$3.75 | 12oz

$4.25 | 16oz

Italian Soda

$3.75 | 12oz

$4.25 | 16oz

Smoothies

Seasonal Fruit

$7.00

Matcha Smoothie

$6.50